Noorte arenguprogramm

Noorte arenguprogramm (NAP)
Asukoht: Mustamäe tee 55


TEENUSE KIRJELDUS

 

Noorte arenguprogrammi eesmärk on pakkuda 12-25 a noortele ja nende peredele traumateadlikku terviklikku lähenemist, mis toetab noorte heaolu, toimetulekut ja arengut. 

Tegemist on kompleksteenusega, mille keskmes on psühholoogiline nõustamisteenus. Õpitoe ja huvitegevuse teenusekomponendid on lisateenused, mis toetavad noore, pere ja psühholoogiga kokku lepitud eesmärkide täitmist. 

Mitmekülgne lähenemine aitab sealhulgas jõuda ka isoleeritud ja enesesse sulgunud noorteni, ennetada suitsiidi ning taasaktiveerida haridusteekond. 


Meie sihtrühm:  

Ei ole meie sihtrühm:  

 

TEENUSE TÖÖKORRALDUSTEENUSE KOMPONENDID 

 

Psühholoogilise nõustamise käigus toetatakse noorte vaimset tervist, laiemalt toimetulekut ja kohanemisvõimet erinevates rollides: arendatakse enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi, õpetatakse uusi toimetulekustrateegiaid, aidatakse noorel märgata ja kasutada enda ressursse ning seeläbi tõsta enesehinnangut ja motivatsiooni. Vajadusel töötatakse kogu perega. 

Meie poole võib pöörduda seoses emotsionaalse toimetuleku raskustega (näiteks suurenenud ärevus, kurbuse- ja vihatunne); muredega suhetes (peresuhted, sõprussuhted), õppimises ja erinevate kriiside korral. 

Teraapiagrupid toimuvad 2x aastas, pakkudes kapseldunud ning sotsiaalse ärevusega 7.-9. klassi noortele võimaluse suhelda eakaaslastega, arutada noortele olulisi teemasid ja seeläbi saada teadlikumaks iseendast ja oma tugevustest. Üks grupp kohtub 10 korda.  

Teraapiagruppe viivad läbi vastava väljaõppe saanud psühholoogid/terapeudid. 

  

Teenust pakutakse rahulikus keskkonnas, noorele sobivas tempos ning mahus õpilünkade järeleaitamise eesmärgil, pakkudes samm-sammult eduelamust ning taastades õpirõõmu ja uudishimu õppimise osas. 

Me ei võta koolide kohustust üle, vaid toetame õpitoega neid noori, kes vajavad õpituge teises keskkonnas ning (sotsiaalsest) ärevusest tingitud probleemi tõttu 

 

Meede, mis toetab ning aitab töötada noore enda ressursi ja motivatsiooniga. Teraapiline ning eneseteostusväljundina arendav, noore identiteeti ja minapilti jõustav. Huvitegevuses kasutame individuaalset lähenemist (kui noor tunneb huvi nt male või fotokunsti vastu, proovime leida sobivaima juhendaja). Huvihariduse juhendaja on kontaktis meie psühholoogi/juhtumikorraldajaga, et pakkuda terviklikku tuge ning leida parim väljund. 

Valdkonnad: muusika, kunst, sport jm.  

 

Enesejuhtimise ja enesekindluse toetamise meede. Kuna noortel on ärevus suur ning väike stressitaluvus, vajavad nad esimest töökogemust kindla ja traumateadliku koostööpartneri juures. Tööpraktikale suunavad noore juhtumikorraldajad koos psühholoogiga, töö käib paralleelselt noore enesehinnangu ning tunnete/mõtete analüüsiga. Tööpraktika eesmärgiks on noore iseseisvuse, võimete, eesmärkide ja karjääri planeerimise toetamine.
Tööpraktika komponendi juures sõlmitakse eraldi kolmepoolne leping tööandja, töövõtja (noor) ning NAPi vahel. 


 

Koostöö 

Kvaliteetse teenuse pakkumise aluseks on järjepidev professionaalne, isikuandmete kaitse seadusest ja tööeetikast lähtuv infovahetus spetsialistide ja asutuste vahel. Aktiivse võrgustikutöö koostööpartnerid on:
- Tallinna linna kohaliku omavalitsuse (KOV-de) lastekaitseosakonnad;
- Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik (PERH);
- Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus (TVTK);
- Koolide psühholoogid ja hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) koordinaatorid;
- Rajaleidja;
- Tallinna Lastekodu;
- Tallinna Perekeskus;
- Sotsiaalkindlustusameti (SKA) Ohvriabi, Lastemaja, Klat meeskonnad;
- Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet;

Teenuse osutamisel tekkinud küsimuste ja probleemide ilmumisel tehakse koostööd teenusekasutaja vanema/ eestkostjaga, Turvakeskuse meeskonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning isiku elukohajärgse hoolekandeosakonnaga.


Noorte arenguprogrammi otsustega või tegevusega mittenõustumise korral on õigus pöörduda probleemide lahendamiseks Turvakeskuse juhi kt Tiina Simsoni (56565366) ja üksuse juhi Pirkko Runneli (tel.56455507) poole suuliselt või kirjalikult. 

 

Teenuse oodatav tulemus 

Noor on omandanud erinevad tehnikad kriisiga toimetulekul; noore ärevus on taandunud ning noor on omandanud toimetulekuvõtted, oskab oma tundeid ja mõtteid paremini mõista ja kirjeldada. Vastavalt seatud eesmärgile, läheb noorel paremini suhtlemises pere ja sõpradega, õppimises ja huvitegevuses.  


Teenusega kaasnevad kulud

Teenust pakutakse Tallinna linna sissekirjutusega noortele ja peredele tasuta. Vabade nõustamisaegade korral on võimalik pakkuda teenust ka noorele, noortele, kelle tegelik elukoht või registreeritud elukoht on väljaspool Tallinna linna. Sellisel juhul on vajalik sõlmida eelnevalt omavalitsusega leping ning pakutud teenuse eest esitatakse arve vastavalt hinnakirjale.

Hinnakiri:

1. Grupinõustamine 1h 25,00€

2. Huvitegevus 1h 40,00€

3. Perenõustamine 1h 55,00€

4. Psühholoogi individuaalne nõustamine 1h 55,00€

5. Õpitoe teenus/eripedagoog 1h tund 40,00€

Noorte huvialategevuste raames tehtavate väljasõitude ja sellega kaasnevate kulutuste osas on teenuseosutajal õigus küsida lapsevanemalt/eestkostjalt osalustasu.


Teenuse kvaliteedi tagamise alus: 

Regulaarne meeskonna koolitamine ning superviseerimine; 

Järjepidev tagasiside noorelt ning perelt; 

Erialase väljaõppega professionaalne meeskond;
Tagasiside teenusele suunajalt

 

Meeskonna kontaktid leiate siit: