Turvakoduteenus

Lilleküla turvakodu

Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla keskus on kõige vanem turvakodu Tallinnas. 1993 aastal asutatud 14-kohalisse Lilleküla varjupaika satuvad lapsed väga erinevatel põhjustel, levinuimateks on hulkurlus, kodune hoolimatus, perevägivald, vanema alkoholism või narkomaania ning vanema töötusest või pere vaesusest tingitud elukoha kaotus. Laps eraldatakse perekonnast, kui kodune keskkond ei ole kasvava ja areneva lapse jaoks sobiv või kui tema turvalisuse ja heaolu huvides ei ole võimalik teda perekonda jätta.

Varjupaika toob lapse kõige sagedamini politseinik või lastekaitsetöötaja, suuremad lapsed tulevad mõnikord ka ise abi otsima. Järgneb spetsialistide võrgustiku aktiivne koostöö, et selgitada välja probleemi olemus ning leida olukorrale lapse huvidest lähtuvalt parim lahendus.

Varjupaika võib suunata lapsi vanuses 7-18 eluaastat, kõige rohkem on lapsi vanuses 7-14 aastat.

Lilleküla keskuses viibib laps kuni olukorra lahendamiseni. Turvakodusse jääv laps hakkab käima oma endises koolis, juhul kui see ei ole võimalik, leitakse lapsele uus kool. Eelkooliealiste laste aega sisustavad sotsiaalpedagoogid eakohaste mängude ja tegevustega. Lapsele tagatakse turvaline keskkond ja regulaarne soe toit. Vajadusel aidatakse omandada vajalikud hügieeniharjumused ja sotsiaalsed oskused. Kooliealisi lapsi abistatakse õppetöös ja luuakse soodne keskkond õpiharjumuse tekkeks.

Varjupaigas viibivate lastega töötavad juhataja, sotsiaalpedagoogid, psühholoog ja meditsiiniõde. Psühholoog nõustab nii lapsi kui nende peresid ning selgitab välja, kas laps on eakohaselt arenenud, vajadusel suunab täiendavatele uuringutele. Meditsiiniõde hindab iga varjupaika saabunud lapse tervislikku seisundit, teeb kindlaks kõikvõimalikud tervise iseärasused (näiteks allergia, astma, kroonilised haigused) ja vajadusel organiseerib täiendavad uuringud eriarstide juures.

Juhul kui spetsialistid suudavad kõrvaldada lapse peres kasvamist takistavad tegurid, suunatakse laps tagasi oma perekonda. Vastupidisel juhul on võimalik kohtu kaudu taotleda vanema kasvatusõiguste piiramist ja suunata laps asendushooldusele. Umbes 80% varjupaiga lastest suunatakse peale keskuses viibimist tagasi koju. Vajadusel jäävad nad aga ka edaspidi lastekaitsetöötaja järelvalve alla.


Männi Turvakodu

Tallinna Laste Turvakeskuse Männi turvakodu alustas oma tegevust 01.01.2016. Männi turvakodus osutatakse teenust kuni 14-le lapsele vanuses 3-18 aastat. Turvakodu põhiülesandeks on koos lapse elukohajärgse omavalitsusega tagada vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele nende eale ja seisundile vastava hooldamine, meditsiiniline abi, psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine. Teenust osutatakse ööpäevaringselt kuid ajutiselt, kuni selleks on vajadus. Turvakodus viibivate lastega töötavad vanemsotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogid, psühholoog, meditsiiniõde ja perenaine.

Turvakodusse jääv laps hakkab käima oma endises koolis, juhul kui see ei ole võimalik, leitakse lapsele uus kool. Eelkooliealiste laste aega sisustavad sotsiaalpedagoogid eakohaste mängude ja tegevustega. Lapsele tagatakse turvaline keskkond ja regulaarne soe toit. Vajadusel aidatakse omandada vajalikud hügieeniharjumused ja sotsiaalsed oskused. Kooliealisi lapsi abistatakse õppetöös ja luuakse soodne keskkond õpiharjumuse tekkeks.

Laps viibib teenusel, kuni leitakse lahendus lapse elu edasiseks korraldamiseks. Lapse elu korraldamiseks teevad koostööd turvakodu vanemsotsiaaltöötaja, vajadusel psühholoog, lapse vanemad, lapse elukohajärgse omavalituses esindaja, vajadusel lapse kooli esindaja ning Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuse peaspetsialist.