Rehabilitatsiooni-teenus

Nõmme tee keskus on 36- kuni 40-kohaline asutus sõltuvusprobleemidega ja käitumisraskustega noortele vanuses 10 – 17.a.

Nõmme tee keskuses on kaks üksust, mis omakorda jagunevad – kaks 10-kohalist tüdrukute osakonda, kaks 10-kohalist poiste osakonda. Töö sõltuvusprobleemidega lastega on edukas vaid pikemas perspektiivis ning seetõttu viibivad lapsed Nõmme tee keskuses 6-9 kuud. Kui see ei osutu tulemuslikuks ja programmijärgselt tekib lapsel taas probleeme, on võimalik laps keskusesse uuesti suunata.

Iga lapse juhtumit aitavad koos turvakeskuse personaliga lahendada oma ala spetsialistide võrgustik, kelle hulka kuuluvad Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku töötajad, Tallinna linnaosade lastekaitsetöötajad, koolide esindajad (tavaliselt klassijuhataja või sotsiaaltöötaja).
Aastas saab keskusest abi kuni 100 last.

Teenusele sattumine
Lapse suunab Turvakeskusesse linnaosa lastekaitsespetsialist ning suunamise aluseks on lapse alko-, narko- või toksikomaania probleemid. Lastekaitsetöötajale laekub info politseitöötaja, koolipersonali või kellegi kolmanda poolt . Kui laps soovib ise tulla või lapsevanem soovib oma lapse paigutada meie keskusesse, siis tuleb esmalt pöörduda lastekaitsetöötaja poole. Kuna laps naaseb peale rehabilitatsiooniprotsessi koju, siis vajab kindlasti pere edaspidist tuge.

Enne turvakeskuse sotsiaalprogrammi läbivad lapsed uuringud Tallinna Lastehaigla psühhiaatriaosakonnas, kus tehakse vajalikud analüüsid, sõnastatakse probleem ja püstitatakse eesmärgid lapse mure lahendamiseks. Seal viibivad nad kaks kuni kolm nädalat ja siis jätkub kogu töö lapsega juba Nõmme tee keskuses.

Sotsiaalprogrammi alguses toimub iga lapse juhtumi osas ümarlauakohtumine, kus seatakse eesmärgid lapse mure lahendamiseks koostöös perekonna, lastekaitsetöötaja ja kooli esindajaga. Programmi kokkuvõttev ümarlauakohtumine toimub enne lapse kojusuunamist, seal tehakse otsus lapse järelhooldusprogrammi jäämise osas.

Sotsiaalprogramm:

Nõmme tee keskuse eesmärgiks on pakkuda sõltuvusprobleemidega lastele turvalist ja arendavat kasvukeskkonda, selgitada välja lapse sõltuvusprobleem ja muude probleemide olemus ning toetada last võõrutusprotsessis ja sotsiaalses rehabilitatsioonis. Samuti pakub keskus õppimisvõimalust ning erinevaid last arendavaid vabaaja sisustamise võimalusi.

Sotsiaalprogramm koosneb mitmest etapist ja sisaldab palju eesmärgistatud sisulisi tegevusi:

Grupitööd – Sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide poolt läbiviidav eesmärgistatud rühmaarutelu, mille käigus käsitletakse keskuses viibivate noorte elus aktuaalseid probleeme ja teemasid.

Regulaarne õppetöö – Õpe toimub koostöös Ristiku Põhikooli ja Karjamaa Põhikooliga. Mõlemast koolist tulevad õpetajad Nõmme tee keskusesse, kus toimub laste õpetamine väikeklassides.

Regulaarsed hügieenitoimingud – Igal hommikul koristavad lapsed oma toa ja osakonna, laupäeviti toimub osakonna põhjalik suurpuhastus.

Individuaalne ja perede psühholoogiline nõustamine – Iganädalaselt toimub laste psühholoogiline nõustamine, lahendatakse ka vanema ja lapse vahelisi pingeid, üritatakse stabiliseerida kodust olukorda.

Meditsiiniline abi – Iga keskusesse saabuv laps läbib kohese meditsiinilise ülevaatuse, kus kontrollitakse tervise üldist seisundit. Kõikvõimalikud muud lapse tervist puudutavad küsimused lahendab asutuse meditsiiniõde, vajadusel organiseeritakse täiendavad uuringud ja tehakse analüüsid väljapool keskust.

Motiveeriv punktisüsteem – Iga päeva õhtul hinnatakse lapse käitumist ja päevaplaanis osalemist kindla arvu punktidega ( õppetöö, käitumine, hoolsus ja hügieen). Kui laps on teatud aja jooksul kogunud vajaliku arvu punkte, on tal võimalus nädalavahetustel osaleda majavälistel üritustel (kino, näitused, spordiüritused, väljasõidud).

Vaba aja veetmiseks on võimalused mitmekesised: puutöö poistele, käsitöö tüdrukutele, jõusaal, korvpall, jalgpall, DJ töötuba, kokanduse töötuba, muusika töötuba (bändiruum).

Päevaplaan – Tavapärane koolipäev algab ärkamisega kl 7.30, järgnevad hügieenitoimingud ja 8.30 algab hommikusöök. Seejärel ettevalmistavad tegevused koolipäevaks ja 9.30-14.00 toimub õppetöö. Seejärel lõunasöök ning 14.30-15.30 on puhketund, mil lapsed viibivad oma tubades. Järgnevad pärastlõunased tegevused: õppetöö, organiseeritud huvitegevused ning vabaaja sisustamine. Öörahu algab koolipäevadel 22.00, nädalavahetustel ja koolivaheaegadel kl 23.00

Lapsevanemal on võimalus oma lapsele igal õhtul helistada ja külastada vastavalt soovile.

Järelhooldus – peale sotsiaalprogrammi läbimist jääb laps kuni 1 aasta jooksul meie keskuses psühholoogide ja osakonnajuhatajate vaatevälja, et vajadusel saada meie poolt tuge, et lahendada tekkinud kriise.


Teenuse kirjelduse leiate siit: